Regulament Intern de Exploatare a Cimitirului

Asociația THE NEW PAGAN DAWN

Cimitirul Păgân CHEMAREA STRAMOSILOR

RIEC nr.1/14.07.2021

 

REGULAMENT
privind functionarea cimitirului administrat de către Asociația THE NEW PAGAN DAWN

 

CAPITOLUL I DISPOZIłII GENERALE

Art.1. Prin cimitir, în acceptiunea prezentului Regulament se întelege locul special amenajat si dotat, destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor decedate, păstrării urnelor în nise, cu respectarea dispozitiilor sanitare si antiepidemice legale.

Art.2. Terenul având destinatia de cimitir si prevăzut în prezentul Regulament constituie proprietatea Asociației THE NEW PAGAN DAWN, fiind administrat de către Cimitirul Păgân Chemarea Strămoșilor și Direcția de Patrimoniu a Departamentul Finanțe, Organizare Evenimente și Logistica a TNPD.

Art.3. Cimitirul aflat în administrarea TNPD este:

1. Cimitirul din Comuna Buturugeni, jud. Giurgiu, Sat Posta, tarla 10/1, parcela 36/7, nr. cadastral 1035, lot 7, 504,96 mp;
2. Cimitirul din Comuna Buturugeni, jud. Giurgiu, Sat Posta, tarla 10/1, parcela 36/8, nr. cadastral 1036, lot 8, 504,98 mp.

Art.4. Înfiintarea, extinderea, desfiintarea, organizarea si administrarea cimitirelor aflate pe terenuri apartinând domeniului privat al TNPD se poate face numai cu respectarea conditiilor legale si cu respectarea schitelor de sistematizare, în baza hotărârilor adoptate, în conditiile legii, de Asociația THE NEW PAGAN DAWN.

Art.5. Atribuirea locurilor de înhumare, efectuarea înhumărilor, efectuarea lucrărilor funerare, precum si administrarea, organizarea si întretinerea cimitirelor se face conform prevederilor prezentului Regulament.

Art.6. Beneficiarilor tuturor legilor speciale, conform cărora au dreptul la un loc de veci gratuit, respectiv, legea nr. 42/1990, decret lege nr. 118/1990, legea nr. 189/2000, etc; dar în care nu este prevăzut termenul de atribuire a locului de veci gratuit, li se vor atribui aceste locuri, pe baza adeverintei de înhumare si a documentelor doveditoare că sunt beneficiari ai uneia din legile de mai sus.

CAPITOLUL II ORGANIZARE

Art.7. Administrarea cimitirului din domeniul public, sunt organizate conform organigramei și statului de functii aprobate de TNPD.
Art.8. În scopul unei cât mai bune organizări, functionări si evidente referitor la atribuirea locurilor de înhumare, în conformitate cu planul de sistematizare, precum si a evidentei mortilor se vor conduce următoarele registre:

1

a) REGISTRUL PROGRAMĂRII ÎNMORMÂNTĂRI în care se vor înscrie, în ordinea în care au fost declarati, toti mortii care se înmormântează în cimitir.

Acest registru va contine rubricile:
număr current; numele si prenumele decedatului; religia; numele, adresa si telefonul persoanei care anuntă decesul; data si ora înmormântării; informatii privind executantul transportului funerar.

b) REGISTRUL DE MORMINTE în care se înscriu toate locurile de morminte din cimitir.

În acest registru se va arăta – cimitirul – parcela – numărul mormântului; numele, prenumele si domiciliul detinătorului; nr. chitantei cu care s-a făcut plata locului de mormânt; numele, prenumele celui înmormântat; data înmormântării; suprafata locului si o coloană pentru observatii, în care se va arăta existenta/inexistenta constructiilor funerare si numărul actului în baza căruia s-au făcut modificări privind schimbarea detinătorului.

c) INDEXUL MORTILOR în care se înscriu în ordine alfabetică si cronologică, toti mortii trecuti în registrul mortilor, având următoarele coloane: numele si prenumele decedatului; cimitirul, parcela si numărul mormântului în care a fost înmormântat.
d) REGISTRUL DE EVIDENTĂ A PLĂTILOR privind atribuirea locurilor de veci, având următoarele coloane: număr curent; nr. si data eliberării chitantei; numele – prenumele, adresa plătitorului; cimitirul; parcela, numărul locului de veci si observatii.

e) REGISTRUL DE EVIDENłĂ A DECEDATILOR FĂRĂ APARTINĂTORI.

Art.9. Teritoriul cimitirului este împărit în parcele, fiecare parcelă fiind împărtită în locuri de morminte, numerotate conform unui plan de sistematizare.
Art.10. Taxele si tarifele stabilite prin hotărâri ale TNPD vor fi percepute de către Direcția de Finanțe a FOEL, eliberându-se documente legale care să ateste plata.

CAPITOLUL III
ATRIBUIREA ÎN FOLOSINTĂ, AMENAJAREA SI ÎNTRETINEREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE DIN CIMITIR.

Art.11. Locurile de veci din cimitirele (lot 7 și lot 8) aflate în administrarea TNPD vor putea fi atribuite numai în folosintă, la cererea adepților, în conditiile prevăzute de prezentul Regulament.

Art.12. Locurile de veci vor avea suprafata standard de 6 m2 (3ml_L*2mlatime)

Art.13.1 Locurile de înhumare se atribuie numai în folosintă la decesul unei persoane, apartinătorilor acesteia pe baza aprobării cererii de către administratia cimitirului domeniul public, cu plata integrală si anticipată a taxei aferenta.


Titular al atribuirii locului de veci va fi: sotul (în cazul decesului sotiei), sotia (în cazul decesului sotului), iar în lipsa acestora, cea mai apropiată rudă fată de decedat, respectiv: ascendent în linie dreaptă (părinte), descendent în linie dreaptă (copil, nepot, strănepot, etc.), în baza declaratiei verbale a solicitantului înhumării.

Art.13.2. Se vor atribui, fără plată, locurile de veci în cimitire, după cum urmează:


a) persoanelor ce au un venit sub 2000 de RON;

b) membrilor fondatori ai TNPD.


Mentiune: Pentru aceste categorii de persoane, solicitantii vor anexa la cerere acte doveditoare, atribuirea făcându-se în conformitate cu art. 6 al prezentului regulament.


Art.13.3. Atribuirea locului de veci se face în prezenta titularului atribuirii, care va fi însotit de un alt membru din familie, si se va întocmi un proces -verbal de predare- primire, semnat de ambele părti, unde vor fi stipulate drepturile si obligatiile ce revin titularului atribuirii.

Art.14.1. Unei familii (sot/sotie) i se poate atribui în folosintă numai un singur loc de veci.
Art.14.2. În acest loc vor putea fi înhumati titularul/titularii dreptului de folosintă si rudele acestora până la gradul IV de rudenie, cu acordul titularului/titularilor, cu rezervarea unui loc pentru titular.

CAPITOLUL IV CONSTRUCTII SI AMENAJĂRI

Art.15. La locurile de înhumare se pot execută următoarele lucrări:
a) la locurile de înhumare atribuite în folosintă, se vor putea executa lucrati constand in însemne, borduri , împrejmuiri din piatră, lucrări subterane constând în cavouri si alte lucrări cum ar fi: lespezi, obeliscuri, lucrări de artă si executări de cripte;

Art.16.1. Executarea lucrărilor de constructii funerare se va face de către societătile comerciale sau persoanele fizice calificate si autorizate să execute astfel de lucrări .
Art.16.2. Predarea amplasamentului în vederea construirii locului de veci se face în prezenta solicitantului, administratorului cimitirului domeniul public si executantul autorizat al lucrării funerare. Convocarea acestor persoane se va face de către executantul care a contractat lucrarea.

Art.16.3. Nerespectarea aliniamentului si a suprafetei locului de mormânt atribuit conferădreptul administratorului cimitirului domeniul public de demolare a constructiei executate ilegal, dupa notificarea prealabila a executantului lucrarii cat si a beneficiarului pentru a intra in legalitate si cu acordarea unui termen de gratie de 30 de zile.
Art.16.4. Executantul oricărei lucrări funerare în cimitir are obligatia să predea si să demonstreze administratorului cimitirului domeniul public faptul că lucrarea s-a terminat la timp si că mormântul si spatiul înconjurător au fost curătate si puse în ordine.
Art.16.5. Este interzisă depozitarea în cimitir a oricăror materiale de constructie, stingerea varului, cioplirea pietrelor, a lemnelor, prepararea betonului, precum si efectuarea oricăror lucrări pregătitoare.
La locul constructiei se va aduce materialul pregătit si numai în cantitătile necesare pentru îmbinarea pieselor sau pentru turnare. Transportul materialelor în incinta cimitirelor se va face numai cu autovehicule care au inspectia tehnică la zi, în caz de nerespectare, conducerea administratiei este autorizată să interzică accesul în incinta cimitirului.
Art.16.6. Pământul rezultat prin săpătură, resturile de orice natură, ca urmare a operatiilor de constructii, gunoiul de orice fel se va transporta în fiecare zi de către constructorii lucrărilor, în afara cimitirului la gropile de gunoi special amenajate.
Art.17. Criptele se pot executa numai cu aprobarea Consiliului local Huedin pe bază de documentatie. Cavourile existente urmează regimul mormintelor obisnuite.

CAPITOLUL V
REGULI PRIVITOARE LA ÎNHUMAREA, DEZHUMAREA SI TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE

Art.18.1. Înhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza adeverintei originale, eliberate de oficiul stării civile care a înregistrat decesul, cu plata anticipată a tarifelor pentru înhumare la Direcția de Finanțe a FOEL.
Art.18.2. Administratorul cimitirului are obligatia de a dispune masurile necesare de a proteja cu prelate pe perioada săpării locului de veci, mormintele învecinate celui unde urmează a fi înhumat decedatul si de asemenea de a asigura la/si împrejurul locului de veci curătenia si aducerea la starea initiala.

Art.19. Pentru înhumările ce urmează a se face în locurile de veci deja atribuite în folosinta unor persoane, este necesar a se face dovada gradului de rudenie dintre titularul dreptului de folosintă si decedat. Art.20. Persoanele decedate vor putea fi depuse înainte de înhumare în sala de ceremonii (capela) numai pe baza certificatului de deces si cu plata anticipata a taxei de capela aprobata prin Hotarare a TNPD.

CAPITOLUL VI
OBLIGAłIILE TITULARILOR DREPTULUI DE FOLOSINTĂ A LOCURILOR DE ÎNHUMARE

Art.21. Titularii dreptului de folosintă a locului de înhumare au următoarele obligatii:
a) instalarea unui însemn care să contină numele si prenumele decedatului sau a persoanei care are atribuit loc de veci – după caz, parcela si numărul locului de mormânt, instalare care se face de la data luării în folosintă;
b) asigurarea lizibilitătii înscrisurilor de pe plăcile si tablele comemorative;
c) îngrijirea permanentă a locului de mormânt, întretinerea constructiilor de orice fel existente la locul de veci precum si întretinerea cărărilor dintre morminte si a aleilor secundare de acces în parcele;
d) respectarea suprafetelor atribuite spre folosintă, fiind interzisă orice extindere în cărări sau alei, afară de situatiile în care acest lucru a fost aprobat de administratorul cimitirului domeniul public;
e) resturile vegetale rezultate din întretinerea locurilor de înhumare, resturile de materiale rezultate în urma lucrărilor de reparatii ce se efectuează la părtile de constructie a mormintelor se vor depozita de către titulari numai în locurile special amenajate;
f) ocrotirea tuturor arborilor de talie mare aflati în incinta cimitirelor, tăierea acestor arbori se va face numai în cazuri exceptionale si cu aprobarea administratorului cimitirului domeniul public;
g) utilizarea cu simt gospodăresc a bunurilor din cimitire;
h) de a comunica, în scris, orice schimbare survenită cu privire la persoana titularului si domiciliul acesteia;
i) sa amenajeze si sa întretină locurile de veci, asigurându-le un aspect cit mai civilizat.

Art. 22. Administratia cimitirului domeniul public asigură următoarele servicii: – închirierea capelei;
– atribuirea locurilor de veci si predarea acestora;
– efectuarea transcrierilor dreptului de atribuire;

– acordarea de consultantă referitoare la atribuiri;

– predarea amplasamentelor;

Art.23. Prestarea serviciilor din prezentul Regulament se va face contra cost la preturile si tarifele stabilite prin Hotarare a TNPD.
Art.24. Administratia cimitirului domeniul public răspunde de îngrijirea locurilor de depunere în vederea înhumării, a împrejmuirilor, a căilor de acces, a spatiilor verzi, si a altor dotări;

CAPITOLUL VII
ADMINISTRAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRULUI REGULI DE ORDINE SI PAZĂ

Art.25. Personalul de administrarea cimitirelor prevăzut în regulament este acel aprobat în organigrama.
Art.26. Intrarea publicului în cimitire este permisă numai între orele stabilite în acest scop, si anume:

– în intervalul 1 martie – 31 octombrie între orele 7,00-20,00;
– în intervalul 1 noiembrie si ultima zi a lunii februarie între orele 8,00-17,30.
În afara acestui program nici o persoană nu are drept de acces sau de stationare în incinta cimitirului.

Art.27. Se interzice:
a) intrarea în cimitire a persoanelor în stare de ebrietate, a cersetorilor si a vânzătorilor ambulanti;
b) introducerea în cimitire a oricăror animale sau lăsarea lor liberă în spatiul cimitirelor;
c) producerea de zgomot si scandal;

d) ruperea, călcarea sau scoaterea din cimitire a florilor;
e) profanarea prin orice mijloace a mormintelor;
f) distrugerea sau degradarea în orice mod a arborilor ornamentali;
g) plantarea fără aprobare a arborilor, arbustilor si tufelor pe morminte si împrejurul lor;
h) împrejmuirea mormintelor cu gard sau sârmă ghimpată;
i) aruncarea gunoiului sau materialelor rezultate în urma lucrărilor de întretinere a mormintelor în alte locuri decât în cele stabilite în acest scop;
j) depozitarea materialelor de constructii funerare pe aleile de acces si pe mormintele din vecinătatea celui pe care se execută lucrarea;
k) circulatia si transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj mare (peste 1.5 tone);
l) nerespectarea suprafetei atribuite spre folosintă prin extinderea în cărări, alei sau în perimetrul locurilor de înhumare învecinate precum si lăsarea în stare de neîngrijire a mormintelor.
m) circularea cu mijloace auto si stationarea acestora în incinta cimitirelor.

CAPITOLUL VIII
CONTRAVENTłII
Art.28. Nerespectarea dispozitiilor art. 27 din prezentul regulament constituie contraventie si se sanctionează conform legilor în vigoare.

CAPITOLUL IX PRETURI SI TARIFE

Art.29. Atribuirea mormintelor, prestarea serviciilor ce servesc desfăsurarea activitătii se va face la preturile tarifare în conformitate cu hotărârea TNPD.

CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE

Art.30. Asociația THE NEW PAGAN DAWN asigură dotarea cimitirului cu utilitătile necesare functionării în conditii corespunzătoare, împrejmuirea acestora precum si sistematizarea lor tinând cont de dimensiunile locurilor de veci si a celorlalte prevederi din Regulament.
Art.31. Actele de atribuire în folosintă a locurilor de înhumare eliberate de către Administratia cimitirului domeniului public în favoarea unor persoane fizice, până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, rămân în vigoare.
Art.32. Atributiile si sarcinile ce revin personalului încadrat în activitatea de administrare a cimitirullui se vor stabili separat pentru fiecare angajat în parte.
Art.32. Unitatea de specialitate care administrează cimitirele (lot 7 și lot 8) de pe raza TNPD prin administratia cimitirului domeniului privat cu sediul în Comuna Buturugeni, jud. Giurgiu.